Introducing

行动式网络天线 产品介绍

行动式网络天线

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~3800 /
5150~5950 MHz
ST0428-31-001-A

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~3800 /
5150~5950 MHz
ST0428-31-501-A

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~5850 MHz ST1326-30-001-A


5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~5850 MHz ST1326-30-501-A


4G LTE Antenna

4G LTE External Bar Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0330-31-002-A


4G LTE Antenna

4G LTE External Bar Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0330-31-502-A


4G LTE Antenna

4G LTE Stick -Shaped
Waterproof Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0326-41-301-U

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~3800 MHz
ST0457-20-001-A


5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~3800 MHz
ST0457-20-501-A


4G LTE Antenna

4G LTE External Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0356-32-001-A

4G LTE Antenna

4G LTE External Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0356-32-501-A

4G LTE Antenna

4G LTE Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0326-30-004-A

4G LTE Antenna

4G LTE Stick Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 MHz
ST0326-30-504-A

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 FPCB Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~4200 MHz
ST0412-20-001-A

5G FR1 / Sub-6G Antenna

5G FR1 PCB Antenna
698~960 / 1710~2170 /
2300~2690 / 3300~5000 MHz
ST0425-20-401-A

Scroll to Top